Kör mot hållbarhet: vår roll inom transportsektorn

Vi på adacto people har under hösten valt in Alexandra Davidsson som styrelseledamot. Alexandra är en av Sveriges främsta experter inom hållbarhet och cirkulär ekonomi. Nu påbörjar vi (Cecilia Simonsson och Alexandra Davidsson) en serie där vi tillsammans bollar om vad vårt samarbete kan resultera i. Häng med på resan!

I höstens diskussion kring regeringens potentiella beslut att avskaffa reduktionsplikten i transportmålet (som avslogs) samt en budget som inte prioriterar vår tids mest avgörande fråga, är hållbarhetsfrågorna i stort fokus. Som VD respektive styrelseledamot, i ett bemanningsföretag som verkar inom transportsektorn, är vi djupt övertygade om att vi som företag måste ta en ledande roll i arbetet mot att uppnå hållbarhetsmålen, oberoende politiska beslut. 

Här delar vi några tankar om varför hållbarhet är så viktigt samt hur vi som bemanningsföretag agerar i rollen att främja en mer hållbar transportsektor.

hållbarhet – En ofrånkomlig utmaning.

Hållbarhet är inte längre en valmöjlighet; det är en nödvändighet. Världen står inför akuta miljöproblem som klimatförändringar, luftföroreningar och utarmning av naturresurser. Transportsektorn spelar en betydande roll i dessa utmaningar, då den står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. 

Att minska sektorns påverkan på miljön är alltså helt avgörande för att uppnå globala hållbarhetsmål som Parisavtalet och Agenda 2030, och inte minst Sveriges egna miljömål. 

Men om vi ska snacka klassiskt företagsspråk så är det också helt avgörande för hur attraktiva vi uppfattas på marknaden: företagets relevans och överlevnad kommer inom de närmaste åren vara direkt kopplat till hur väl vi arbetar med hållbarhet. 

cirkulär logistik: Bemanningsföretags potential och inflytande.

Vi anser att bemanningsföretag har en roll att spela när det gäller att främja hållbarhet. Samtidigt känner vi oss delvis maktlösa eftersom våra konsulter är utplacerade hos kunder. Och vi som bemanningsföretag har inte någon större beslutanderätt hos våra kunder, men däremot kan vi influera dem. Därför landar vi i insikten att vi kan bli mer attraktiva och konkurrenskraftiga på marknaden om vi prioriterar att höja våra konsulters kunskap inom hållbarhet och cirkulär logistik. 

I takt med att världen står inför utmaningar som klimatförändringar och resursbrist har begreppet cirkulär ekonomi blivit allt viktigare. Inom transportsektorn har detta koncept gett upphov till begreppet ”cirkulär logistik”, där målet är att skapa ett hållbart och resurseffektivt transportsystem. Cirkulär logistik fokuserar på att minska avfallet och maximera användningen av resurser genom återvinning, återanvändning och energieffektivitet.  

I denna kontext spelar bemanningsföretag en betydande roll genom att erbjuda flexibel och kunnig arbetskraft till transportsektorn. Bemanningsföretag bör investera i utbildning och utveckling av sina anställda för att främja medvetenheten om till exempel klimatpåverkan. Transportföretag å sin sida bör samarbeta med bemanningsföretag som satsar på utbildning och kunskap inom hållbarhet.

Vi på adacto people vill positionera hållbarhet som en av våra värdegrunder, och arbeta för att öka kunskapen hos våra anställda. Därför börjar vi nu ett aktivt arbete med detta, med andra ord så vi startar “hemma” först.